26.09.2016

Съобщение

01.09.2016

Съобщение

Краен срок за подаване на документите относно регистрация кандидатите за кмет на кметство с.Лиляч- съгласно указания  на ЦИК,  е 06.09.2016г. не по–късно от 17.00часа

26.08.2016

Съобщение

Краен срок за подаване на документите съгласно Решение №3309-МИ / 19.07.2016г. на ЦИК, с което е приета хронограмата за частичните избори за кметове, които ще се проведат на 2 октомври 2016 г. за регистрация в ОИК – Невестино е 01.09.2016г. не по–късно от 17.00часа.

19.02.2016

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ОИК-НЕВЕСТИНО

О Б Я В А

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ОИК-НЕВЕСТИНО

 С.НЕВЕСТИНО, ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

УЛ.”ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ” №17, ЕТ.ІІ

31.10.2015

Съобщение

31.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

25.10.2015

Съобщение

12.10.2015

Съобщение

 Инструктажа на Секционните избирателни комисии на територията на община Невестино ще се проведе на 21.10.2015 г. от 12,00 часа в Културно-информационния център в с.Невестино.

12.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

22.09.2015

Съобщение

Тегленето на жребии за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., ще се проведе на 23.09.2015 г. от 10,30 ч. в сградата на общинска администрация-Невестино, находяща се в с.Невестино, ул. „ Владимир Поптомов” №17, ет.2

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати и представителите на средствата за масово осведомяване.    

17.09.2015

Съобщение

При регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

 

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Невестино уведомява, че при извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения