Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 83
Невестино, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ № 83 на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община НЕВЕСТИНО област КЮСТЕНДИЛ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Брой мандати за общински съветници ...............единадесет........................ ............11................ с думи с цифри Днес, .28.10.2019 г., в 08.02 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 1. Общинската избирателна квота е осемдесет и осем        88 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

………………няма……………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                ………единадесет…………….                           ……11……

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43.

ПП „ГЕРБ”

  Два                                                  2

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  Шест                                                6

68.

Местна коалиция Национален фронт за спасение на България (ВМРО – БНД и ЗНС)

  Три                                                   3

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

43.

ПП „ГЕРБ”

1.

Димитър   Бальовски

А

77

 

 

2.

Кирчо   Спиридонов

А

13

 

 

3.

Георги   Тасков

А

13

 

 

4.

Милчо   Кирилов

  А

11

 

 

5.

Илиан   Богомилов

Б

6

6.

Маряна   Миланова

Б

7

7.

Лидия   Михайлова

Б

1

8.

Александър   Ангелов

Б

6

9.

Светослав   Мирчев

Б

8

10.

Красимир   Шукалски

 

Б

5

11.

Чавдар   Георгиев

Б

2

48.

ПП”Възраждане”

1.

Антон   Стойнев

А

80

2.

Диана   Стойнева

Б

4

3.

Антоанета   Стойнева

Б

0

51.

ПП „Воля”

1.

Даниела   Крумова

А

18

2.

Владимир   Стефанов

А

3

3

Стойка   Евтимова

А

3

4

Любомир   Стоянов

А

2

5

Александра   Крумова

А

2

56

Коалиция „БСП за България”

1.

Росен   Атанасов

А

176

2.

Снежана   Сотирова

А

81

3.

Невена   Ляпева

А

47

4.

Марийка   Симова

А

34

5.

Благой   Андонов

Б

10

6.

Валери   Тотевски

Б

11

7.

Теодора   Георгиева

Б

20

8.

Гюра   Якимовска

Б

15

9.

Евгени   Митев

Б

31

10.

Теменужка   Христова

Б

19

11.

Димитър   Пенев

Б

22

67

Местна коалиция НДСВ

1.

Димитър   Николов

А

25

 

 

2.

Йорданка   Зашева

А

4

3.

Йордан   Сотиров

Б

1

4.

Георги   Миленов

Б

1

68

Местна коалиция Народен фронт за спасение на България (ВМРО – БНД и ЗНС)

1.

Любомир   Димитров

А

92

 

 

 

 

 

2.

Павел   Давулийски

А

46

3.

Милен   Паунов

А

35

4.

Радостин   Иванчов

А

32

 

 

 

 

 

 

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.      Благой Андонов

БСП за България                 ***

2.      Валери Тотевски                           

БСП за България                 ***

3.      Димитър  Бальовски       

ПП ГЕРБ                               ***     

4.      Кирчо Спиридонов                

    ППГЕРБ                            ***            

5.      Любомир Димитров     

Местна коалиция

Национален фронт за

спасение на България          ***

(ВМРО – БНД и ЗНС)

6.      Марийка Симова

БСП за България                  ***

 

 

7.      Милен Паунов

Местна коалиция

Национален фронт за

спасение на България

(ВМРО – БНД и ЗНС )        ***

8.      Невена Ляпева

БСП за България                  ***

9.      Павел Давулийски

Местна коалиция

Национален фронт за

спасение на България

(ВМРО – БНД и ЗНС         ***

10.  Росен Атанасов

БСП за България                ***

11.  Снежана Сотирова

БСП за България                ***

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Златкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миленка Стоянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Николова

СЕКРЕТАР: .Мария Василева

ЧЛЕНОВЕ:

1.Николай Никифоров

11. ...........................................

21. .....................................

2.Марина Кечова

12. ...........................................

22. .....................................

3. Галя Стоянова

13. ............................................

23. .....................................

4.Елизабет Стойнева

14. ............................................

24. .....................................

5.Даниела Йорданова

15. ............................................

25. .....................................

6.Снежана  Гаврилова

16. ............................................

26. .....................................

7.Румяна Тодорова

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

 

       

 

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Секретар: Мария Стефанова Василева

* Публикувано на 28.10.2019 в 09:37 часа

Календар

Решения

 • № 89 / 03.04.2023

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения