№ 183 / 02.10.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за разпечатване помещението за съхранение на изборните книжа След извършване на проверката по т. 26 от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на ОИК по опис с протокол пликовете по т. 1 и т. 9 с избирателните списъци и другите книжа от частичния избор за кмет на кметство, за поставяне в помещението/ята в което/ито се съхраняват изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство . Във връзка с горното и спазвайки разпоредбите на т.32 от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК е необходимо да бъдат определени трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК и в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9, след което запечатват помещението по реда на т. 30 и съставят протокол по реда на т. 31, който заедно със заповедта на кмета изпращат на ЦИК. С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.34 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №3680-МИ/29.09.2016 г, във връзка с т.32, от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия – Невестино

№ 182 / 02.10.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Невестино, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на частичен избор за кмет на кметство на 02.10.2016 г. в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил и получаване от ТЗ „ГРАО” – Кюстендил На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК и Решение на ЦИК № 2693-МИ от 20.10.2015 г. и Решение № 2694-НР от 20.10.2015 г., Общинската избирателна комисия Невестино

№ 181 / 02.10.2016

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.Лиляч Днес, 02.10.2016., в ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 180 / 21.09.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на ОИК, който да подписва протоколи за предаването на изборните книжа и материали на СИК. На основание чл.87, ал.1 т.20 от Изборния кодекс и указания на ЦИК,

№ 179 / 21.09.2016

ОТНОСНО : Определяне на дата за провеждане на обучение на Секционната избирателна комисия за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лиляч,община Невестино на 02 октомври 2016 г. На основание чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Решение №2523-МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК Общинска избирателна комисия – Невестино,

№ 178 / 21.09.2016

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на ПП „ГЕРБ” В ОИК Невестино е постъпило заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа, заведени под № 2/21.09.2016г. във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници от ПП „ГЕРБ” с всички необходими документи, визирани в т. 4 по решение № 2113 – МИ 11.09.2015 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК. Спазена е процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на застъпниците. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 т.18, във връзка с чл.118 от ИК и във връзка с решение № 2113 – МИ 11.09.2015 г на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино

№ 177 / 21.09.2016

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” В ОИК Невестино е постъпило заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа, заведени под № 1/10.09.2016г. във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” с всички необходими документи, визирани в т. 4 по решение № 2113 – МИ 11.09.2015 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК. Спазена е процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на застъпниците. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 т.18, във връзка с чл.118 от ИК и във връзка с решение № 2113 – МИ 11.09.2015 г на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино

№ 176 / 16.09.2016

ОТНОСНО : Одобряване на графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина по изборен район за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино .

№ 175 / 11.09.2016

ОТНОСНО : УПЪЛНОМОЩАВАНЕ на членове на ОИК – Невестино в съответствие с т.15, т.17, т.18 и т.20 от Решение №3053/01.02.2016г. на ЦИК да получат отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори за Кмет на Кметство с.Лиляч в Община Невестино насрочени за 2 октомври 2016г. от печатницата изпълнител съвместно с представители на общинска администрация при Община Невестино

№ 174 / 11.09.2016

ОТНОСНО : Обявяване на регистрираните кандидати за кмет на кметство Лиляч в частичните избори на 02 октомври 2016 г. регистрирани в Общинска избирателна комисия – Невестино.

№ 173 / 09.09.2016

ОТНОСНО : Теглене на жребий за определяне поредните номера, на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за кмет на кметство Лиляч в частичните избори на 02 октомври 2016 г. регистрирани в Общинска избирателна комисия – Невестино.

№ 172 / 05.09.2016

ОТНОСНО : Регистрация на кмет на кметство в с.Лиляч, община Невестино, предложена от ПП ГЕРБ в частичните избори за кмет на кметство Лиляч, насрочени за 02.10.2016 г.

№ 171 / 02.09.2016

ОТНОСНО : Назначаване на секционната избирателна комисия и утвърждаване списъка с резервните членове на СИК в кметство с. Лиляч, Община Невестино за произвеждането на частичните избори за кмет на кметство с. Лиляч, Община Невестино на 2 октомври 2016 г.

№ 170 / 02.09.2016

ОТНОСНО : Регистрация на кмет на кметство в с.Лиляч, община Невестино, предложена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в частичните избори за кмет на кметство Лиляч, насрочени за 02.10.2016 г.

№ 169 / 31.08.2016

ОТНОСНО : Регистрация на ПАРТИЯ „АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в частични избори за Кмет на кметство – Лиляч, община Невестино, Кюстендилска, насрочени за 02 октомври 2016 г.

№ 168 / 29.08.2016

ОТНОСНО : Вземане на решение относно процедура за определяне чрез жребии на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване при произвеждането на частични избори избори за кмет на кметство Лиляч на 02.10.2016 г. На основание чл.87, ал.1, т.10 от ИК, във връзка с Решение №2108-МИ/11.09.2015 г. на ЦИК, ОИК-Невестино

№ 167 / 29.08.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на ОИК за подписване на решенията на комисията при отсъствие на председателя и секретаря. Във връзка с Решение № 1910-МИ/НР от 04.09.2015г. на ЦИК, ОИК Невестино

№ 166 / 29.08.2016

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, подписано от Благой Йорданов Андонов, , упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на председател и представляващ партията, заведено под № 3 на 29 август 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Към заявлението са приложени: - копие от Решение № 3385 -МИ от 16.08.2016г. на ЦИК за допускане на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. - пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК- № 266/27.07.2016 г. -Удостоверение за актуално състояние на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ към 09.08.2016г. издадено от Софийски градски съд. Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия-Невестино,

№ 165 / 29.08.2016

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „Движение за права и свободи“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Движение за права и свободи“, подписано от Емил Венев Атанасов, , упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 29 август 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Към заявлението са приложени: - копие от Решение № 3390 -МИ от 17.08.2016г. на ЦИК за допускане на партия Движение за права и свободи“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. - пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК- № 49/12.08.2016 г. -Удостоверение за актуално състояние на политическа партия „Движение за права и свободи“ към 23.08.2016г. издадено от Софийски градски съд. Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за регистрация на политическа партия „Движение за права и свободи“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия-Невестино

№ 164 / 26.08.2016

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЕРБ“, подписано от Милчо Славев Кирилов, преупълномощен от Кирил Боянов Калфин, упълномощен от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 1 на 26 август 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Към заявлението са приложени: - копие от Решение № 3383 от 16.08.2016г. на ЦИК за допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. -- пълномощно на лицето, преупълномощено да представлява партията пред ОИК- № 003/18.08.2016г. - пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК- № КО-Г-038/12.08.2016 г. -Удостоверение за актуално състояние на политическа партия „ГЕРБ“ към 05.08.2016г. издадено от Софийски градски съд. Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 3360-МИ от 11 август 2016 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за регистрация на политическа партия „ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на Кметство Лиляч, община Невестино на 02 октомври 2016г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия-Невестино,

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 183 / 02.10.2016

  относно: Определяне на членове на ОИК за разпечатване помещението за съхранение на изборните книжа След извършване на проверката по т. 26 от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на ОИК по опис с протокол пликовете по т. 1 и т. 9 с избирателните списъци и другите книжа от частичния избор за кмет на кметство, за поставяне в помещението/ята в което/ито се съхраняват изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство . Във връзка с горното и спазвайки разпоредбите на т.32 от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК е необходимо да бъдат определени трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК и в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9, след което запечатват помещението по реда на т. 30 и съставят протокол по реда на т. 31, който заедно със заповедта на кмета изпращат на ЦИК. С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.34 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №3680-МИ/29.09.2016 г, във връзка с т.32, от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия – Невестино

 • № 182 / 02.10.2016

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Невестино, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на частичен избор за кмет на кметство на 02.10.2016 г. в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил и получаване от ТЗ „ГРАО” – Кюстендил На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК и Решение на ЦИК № 2693-МИ от 20.10.2015 г. и Решение № 2694-НР от 20.10.2015 г., Общинската избирателна комисия Невестино

 • № 181 / 02.10.2016

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.Лиляч Днес, 02.10.2016., в ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения